Udskriv denne side

Generalforsamling 5/2

Generalforsamling 5/2 i Kedelhuset, Fredensvej 12 C, 3400 Hillerød

Afholdt efter cafe-møde 16 00 - 17 30 og inden Arrangement 19 30 med specialeansvarlig overlæge Peter Lommer Kristensen, Nordsjællands Hospital Hillerød - se næste side 2.2.2.

Dagsorden :

1. Valg af dirigent                                                                                                                                                                   2. Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år                                                                                  3. Godkendelse af regnskab 2018                                                                                                                                            4. Behandling af evt. indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før                           generalforsamlingens afholdelse.                                                                                                                                      5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år, indeholdende planlagte nationale og regionale                   aktiviteter med tilhørende budget samt fremlæggelse af forslag om en *** sammenlægning med Halsnæs lokalafdeling  6. Valg af bestyrelse                                                                                                                                                              7. Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant.                                                 8. Valg af en kritisk revisor.                                                                                                                                                    9. Eventuelt.

1. Per Slot fra Helsingør Lokalforening blev valgt til dirigent. Dirigenten begyndte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.                                                                                                                                   2.  Formand Birgitte Kistrup fortalte om aktiviteterne i 2018. Det mest skelsættende, der skete i 2018, var åbningen af Diabetescafeen. Det skete i september. Men der skete selvfølgelig også en masse spændende i årets første halvdel:        Januar: besøg af to forskere fra Steno Diabetes Center - det gamle i Gentofte. De holdt oplæg om den nyeste forskning. Meget informativt - ørerne stive!                                                                                                                                  Februar: Generalforsamling og dialogmøde med Christina Thorholm, Omsorg-og livskraftudvalget, i Hillerød. Velvillig over for diabetes.                                                                                                                                                            Marts: Konstituering                                                                                                                                                          April: samarbejde med Værn om synet, som årligt finder sted på Frederiksborg Gymnasium, med deltagelse af 2 øjenlæger fra Rigshospitalet Glostrup.                                                                                                                              Maj: Jerry Ritz, meget professionel musikkulturformidler, koncertarrangør, teater- og musikproducent mm. Første del om de store musikgrupper fra 60'erne og frem. Anden del omhandlede intervalgang. Desværre ikke så mange tilhørere.  Juni: Guidet tur i  Frederiksborg Barokhave og Slotspark ved Inge Mynster-Nielsen. Meget spændende.                      August: Guidet tur i Fredensborg Slotspark, Orangeri og Reserverede Have ved Inge Mynster-Nielsen - meget stor ros. September: Guidet besøg på Hvidøre Slot i Klampenborg, som siden 1928 har været ejet af Novo Nordisk. Blev indtil 1989 brugt som diabeteshospital. Er nu internt kursuscenter for Novo Nordisk. Efter en spændende rundvisning sluttede nogle af deltagerne af med frokost og udstilling på Nivågård.                                                                                   Cafestart, også i september. Hillerød Kommunes diabetessygeplejerske Janne Helbo er mere eller mindre fast gæst ved cafémøderne, som finder sted 2. tirsdag i måneden i Kedelhuset i Frivilligcentret.                                                    Oktober: 2. cafemøde med gæst diabeteslæge Søren Urhammer, Tine Gammelgaard og Jesper fra FitnessNu. November: 3. cafemøde med gæst Kirsten Dalsgård om start SF motionsgrupper                                               December: 4. cafemøde med Julehygge.                                                                                                                      Januar 2019: Start på årets caférække.                                                                                                                       Februar: 2. cafemøde efterfulgt af Generalforsamling og indlæg af Peter Lommer, overlæge, Kardiologisk-Nefrologisk-Endokrinologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, som havde et fint indlæg om diabetes.

3.     Inge Mynster-Nielsen, næstformand og kasserer, gennemgik regnskabet, som efterfølgende blev godkendt. Der kom et forslag fra salen om at tage 20 kroner for en kop kaffe til Cafémøder og andre møder i lokalforeningen. Kassereren lovede at tage forslaget med i det kommende budget. Et foreløbigt budget for 2019 blev vist.                      4.     Der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen.

5.     Birgitte Kistrup fortalte om aktivitetsplan for 2019.                                                                                         Generelt:  Cafemøder - med gensidig erfaringsudveksling og oftest oplæg  af fagfolk. Afholdes den anden tirsdag i hver måned kl. 16- 18.30.                                                                                                                                                  Formidling af viden om diabetes - hverdagen med diabetes, ny forskning - på cafemøder eller ved aften-arrangementer.    I sommerperioden: Udendørs aktiviteter - evt. med kulturelt islæt  (vandreture Frederiksborg Slotshave, Fredensborg Slotshave etc:)                                                                                                                                                           specifikke datoer: 16/4 Arrangement med Øjenforeningen “Værn om synet” på Frederiksborg Gymnasium                          14/11: Verdens Diabetes Dag

Herefter gennemgik Inge Mynster-Nielsen budgettet for 2019 :                                                                             Indtægter Rådighedsbeløb 13.688 Udgifter Administration 2.750 +  Aktiviteter 10.500        i alt 13.250

6.     Formanden og næstformanden har sammen med Diabetesforeningen undersøgt mulighederne for at kunne tilbyde medlemmerne af Diabetesforeningen i Halsnæs kommune aktiviteter. I første omgang ved at medinvitere Halsnæs medlemmerne til Hillerøds aktiviteter. Næste skridt efter en høring bliver at etablere en forening Hillerød-Halsnæs Lokalforening. Der var stor enighed i salen om, at det var en god idé, både fra medlemmer fra Hillerød og de fremmødte gæster fra Halsnæs. Dirigenten Per Slot bad om tilkendegivelse fra salen ved en håndsoprækning, og konkluderede, at der var overvældende tilslutning (25 ud af 40 deltagere) til at arbejde videre med den formelle sammenlægning. Birgitte Kistrup fortalte, at der vil blive foretaget en sondering af stemningen i Halsnæs, hvorefter Hillerød og Halsnæs Diabetesforeningsmedlemmer bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der stemmes om forslaget.

7.     Valg til bestyrelsen. Birgitte Kistrup, Inge Mynster-Nielsen og Svend Lauritzen blev genvalgt.                                 8.     Valg af to bestyrelsessuppleanter. Til 1. suppleant blev Niels-Peter Thoms genvalgt. Til 2. suppleant blev Jesper Walter-Rasmussen genvalgt.                                                                                                                                              9.     Valg af kritisk revisor. Niels-Peter Thoms blev genvalgt.                                                                                                  10.  Eventuelt. Der har tidligere været talt om muligheder for forskellige former for motion for medlemmerne af Diabetesforeningen i Hillerød, og emnet blev også diskuteret indgående på denne generalforsamling. Formanden oplyste, at emnet vil blive taget op på cafemødet i marts.

** HILLERØD HALSNÆS Forslag:                                                                                                                                 Bestyrelsen for Hillerød Lokalforening fremsætter på Generalforsamlingen sit ønske om en sammenlægning af Lokalforening Hillerød og den ikke mere eksisterende Lokalforening Halsnæs. Forslaget om en sammenlægning sker på opfordring af og med opbakning fra Diabetesforeningens Hovedkontor og RUH (Region Hovedstadens diabetesudvalg).

Begrundelsen herfor er, at det gennem en årrække ikke har vist sig muligt at etablere en aktiv og handlekraftig lokalforening i Halsnæs, hvorimod Hillerød Lokalforening trives og kan udvides. En ny forening vil komme til at hedde Hillerød-Halsnæs Lokalforening og være hjemmehørende på den til enhver tid eksisterende formands adresse. Det tilstræbes, at der kommer til at sidde bestyrelsesmedlemmer fra begge kommuner i den nye Lokalforening. Såfremt vi ved opsøgende arbejde og høring blandt medlemmerne af Diabetesforeningen i Halsnæs Kommune får opbakning for forslaget, vil vi i Hillerød  Lokalforening indkalde medlemmerne fra såvel Hillerød som Halsnæs til en ekstraordinær generalforsamling, hvor behandling af forslaget om sammenlægning er hovedpunktet. 
Medlemmer af Diabetesforeningen, som er bosiddende i Halsnæs og gennem en periode er blevet inviteret med til alle Hillerøds arrangementer, er derfor også særdeles velkomne til at deltage i Hillerød Lokalforenings generalforsamling d. 5/2 og til her at fremføre deres synspunkt mht. en evt.sammenlægning. Kommentarer til forslaget fra både Hillerød og Halsnæs kan allerede fra nu af fremsendes til hilleroed@diabetes.dk